algemene voorwaarden


03-02-2021

ALGEMENE VOORWAARDEN 


Lifestylebooking Algemene Partnervoorwaarden 2022
Laatst bijgewerkt mei 2022

Dit is een samenvatting van onze Partnervoorwaarden. Woorden die in deze samenvatting in het vet zijn geschreven, worden gedefinieerd in de Partnervoorwaarden. Wij raden je aan om de volledige versie van de partnervoorwaarden te lezen. 

VOORAFGAAND : 

De contractuele relatie tussen Partijen wordt beheerst door enerzijds de bijzondere voorwaarden, anderzijds de algemene voorwaarden en/of factuurvoorwaarden van LSB. 

De bijzondere voorwaarden hebben specifiek betrekking op :
    De huur van een all-in-one softwarepakket
    De koop van een all-in-one softwarepakket
    De overeenkomst voor multimediaprestaties

Voor het overige zijn de algemene partnervoorwaarden van toepassing.

Bij strijdigheid of onverenigbaarheid tussen de diverse van toepassing zijnde voorwaarden, geldt volgende hiërarchie :
    Bijzondere voorwaarden van LSB
    Algemene voorwaarden van LSB
    Factuurvoorwaarden van LSB

De toepassing van eventuele (factuur)voorwaarden in hoofde van de Partner worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Afwijkingen en aanvullingen van de voorwaarden van LSB, zij het bijzondere, algemene of factuurvoorwaarden, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk gebeuren of indien de afwijkingen en aanvullingen online worden goedgekeurd door Partner.

Indien enige bepaling van de bijzondere en/of de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de bijzonder een/of algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. LSB en de Partner zullen in dat geval in overleg de nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk met het doel en e strekking van de nietig dan wel vernietigde bepalingen overeenstemt. . Indien zou worden geoordeeld dat een beding de toelaatbare grenzen zou overschrijden, verbinden partijen zich minstens tot de wettelijke maximaal toelaatbare beperking.


Met volgende definitief moet worden rekening gehouden :

1.    DEFINITIES

•    Artikel op Partnerwebsite: Tekst opgemaakt door LSB Coach waarbij de activiteiten van de onderneming van partner wordt voorgesteld en gepubliceerd op de Partnerwebsite . (Zie 3.1.1.)
•    'AVG' (GDPR) Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG.
•    Deals op Partnerwebsite: Partner kan via de LSB software promoties aanbieden aan de bezoekers van haar Partnerwebsite.  
•    Eenmalige set-up: De eenmalige kosten voor de opmaak van de Partnerwebsite. ( zie 7.4) 
•    Duur van de overeenkomst: deze overeenkomst is maandelijks gratis opzegbaar ( zie 9.1)
•    Extra werkzaamheden: Bijkomende aanpassingen aan diensten van de partner, deals aanmaken en publiceren op Partnerwebsite. Deze extra werkzaamheden worden aangerekend aan 75€ / uur excl. Btw ( zie 4.3) 
•    Coaching en marketing werkzaamheden: bespreken, voorstellen en uitwerken van een (jaar)planning en/of marketingplanning, copywriting, contentcreatie voor op Partnerwebsite en/of voor op social media van partner, het inplannen van berichten op social media van de partner, emailmarketing zoals het opmaken en versturen van nieuwsbrieven via mailchimp voor de partner, online coaching aan de partner door een LSB coach. Deze extra werkzaamheden worden aangerekend aan 95€/uur excl btw ( zie 4.2) 
•    IT-Coaching werkzaamheden: technische IT bijstand voor software-en hardwareproblemen, email instellingen, netwerk en infrastructuurbeheer. Deze extra werkzaamheden worden aangerekend aan 95€/uur excl btw. ( zie 4.3 ) 
•    Branding werkzaamheden: grafische werken zoals opmaken huisstijlen, nieuwsbrief templates, logo’s, banners, drukwerk, … ( Zie 4.4) 
•    Online marketing: Uitvoerend werk zoals bespreken doelstellingen, instellen en opmaken van campagnes, opvolging, rapporteren en bespreken van de resultaten. ( zie 4.5 )
•    Marketingkanalen: vrij te bepalen door partner en in overleg met LSB coach. Mogelijkheden zijn: Google, facebook, instagram, youtube, Tiktok, … ( zie 4.6.1 ) 
•    Marketingbudget: vrij te bepalen door partner. LSB rekent 0% commissie op het uitgegeven social media marketingbudget . ( zie 4.6.2 ) 
•    Business coaching: 1 op 1 coaching door consultant & business coach Laurens. ( zie 4.7) 
•    Foto’s: De foto’s afgeleverd van de LSB Coach of LSB Fotograaf aan Partner. ( zie 7.3.6) 
•    Gebruikers : klant van partner die gebruikt maakt van de LSB software
•    Hosting van een webruimte: Het aanbieden van een webruimte, zij het een website of webshop, en het beschikbaar stellen van deze website online. 
•    Last-Minutes: De Partner beschikt via het LSB softwarepakket om op de Partnerwebsite last-minutes aan te bieden. ( zie 3.1.3) 
•    LSB Coach: Een werknemer van LSB of een onafhankelijke freelancer wiens diensten worden ingehuurd door LSB en die van LSB opdracht kan krijgen voor vb. de opmaak van de partner websites, opmaak van artikels, jaarplanningen, grafisch ontwerp, maken van portret foto’s of foto’s in de handelszaak, …
•    LSB fotograaf: Een onafhankelijke fotograaf wiens diensten worden ingehuurd en die van LSB opdracht kan krijgen om de Fotografiedienst te verlenen aan een partner.
•    Maandelijkse huur: Vergoeding die door een Partner wordt betaald om gebruik te kunnen maken van de LSB software. ( Zie 6.1) 
•    Partner: Onderneming die de LSB software gebruikt en/of  andere (extra) diensten afneemt van LSB. Partner kan op de Partnerwebsite gebruik maken van de module Last-minutes en Deals. 
•    Partnerdiensten: De diensten die de Partner in het kader van haar onderneming aan haar eigen gebruikers en bezoekers van haar Partnerwebsite aanbiedt. 
•    Partnerwebsite: Een aanpasbare website, dewelke uitgerust kan worden met volgende LSB software modules: Agenda, webshop, workshops, kassa, cadeaubonnen, last-minutes en deals. De partner kan zelf kiezen van welke modules hij/zij gebruik wenst te maken. Deze aanpasbare website wordt beheerd op een uniek subdomein adres van .lifestylebooking.be of, naar keuze van Partner, op de domeinnaam van de Partner zelf. ( zie 3.1.1)  Partner heeft de keuze uit 3 vaste templates, aangeleverd door LSB, die grafisch aangepast worden aan de huisstijl van Onderneming van Partner. ( zie 3.1.1) 
•    Reviews: Reacties die door de Gebruikers van Partner  over de onderneming van Partner op de Partnerwebsite kunnen geplaatst worden. ( 3.1.10) 
•    Stockbeelden: De stockfoto’s waar LSB de fotorechten over heeft en die Partner kan gebruiken op zijn/haar Partnerwebsite. ( zie 3.1.4) 
•    Vergoeding voor de hosting van een webruimte : De jaarlijkse kost die betaald moet worden voor de hosting van de website. Deze jaarlijkse kost dient enkel betaald te worden door kopers van de software, namelijk bij een éénmalige koop van software of na afbetaling van de koopsom. 
Deze jaarlijkse kost is niet van toepassing bij de maandelijkse huur formule. 
•    Gratis domeinnaam van LSB: elke Partner die software neemt van LSB krijgt een gratis domeinaam .lifestylebooking.be. Partner kan zelf de naam kiezen voor de .lifestylebooking.be 
•    Persoonlijke domeinnaam : het webadres waar de gepersonaliseerde Partnerwebsite aan gekoppeld kan worden. 
•    SSL Veiligheidscertificaat: verplicht jaarlijks certificaat die de veiligheid van de website garandeert. Is Inbegrepen in de huur-formule. 
•    Servicepakket: extra coaching of marketing werkzaamheden die partner door een LSB coach kan laten uitvoeren tegen vergoeding van 95€ excl blw/uur . ( zie 4.1 e.v.) 
•    Mails: LSB kan Partner helpen om het mailverkeer te laten verlopen via platformen zoals one.com of office365 ( zie 4.8 en 4.9 ) 

2.    OVERZICHT ALLE DIENSTEN LSB : 
Lifestylebooking biedt de volgende diensten aan; 

•     All-in-one softwarepakket, die bestaat uit volgende modules: (gepersonaliseerde) website, agenda, workshops, webshop, deals, last-minutes, personeelsleden, cadeaubonnen, rapportage, reviews en kassa. Partner kan zelf kiezen welke modules hij/zij wenst te gebruiken. 
•    Toegevoegde diensten zoals online marketing, coaching, branding en business coaching, 


3.    OVERZICHT ALL-IN-ONE SOFTWARE: 

3.1    Overzicht onderdelen all-in-one software: 
Het all-in-one software pakket, waar Partners beroep op kunnen doen bij LSB, bevat volgende modules 
3.1.1    Partnerwebsite : 
LSB zal Partner voorzien met een Partnerwebsite. De LSB Coach zal alle teksten voor het Artikel,  teksten voor Partnerdiensten etc, digitaal aan Partner bezorgen. 
Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van Partner om binnen 7 dagen na ontvangst ervan alle eventuele opmerkingen te geven over de aangeleverde teksten, logo’s, foto’s, en andere materialen voor publicatie op de Partnerwebsite aan de LSB Coach te bezorgen.  Partner dient het ontwerp van de Partnerwebsite binnen 7 dagen na mededeling goed te keuren of af te keuren. Bij gebrek aan reactie wordt  het ontwerp geacht stilzwijgend te zijn goedgekeurd zodat LSB vervolgens tot publicatie overgaat. Bij afkeuring door Partner, zal de LSB Coach een nieuw en finaal ontwerp opstellen en voorleggen aan Partner, dewelke zal gepubliceerd worden door LSB.  Na publicatie van de Partnerwebsite kan Partner de foto’s, prijzen, tarieven en voorwaarden, vermeld op de Partnerwebsite, zelf steeds aanpassen. Indien Partner hiervoor geen tijd heeft kan men voor bijkomende aanpassingen of wijzigingen een beroep doen op LSB. Hiervoor zal 75€/uur excl btw aangerekend worden.  

Deze Partnerwebsite kan, indien gewenst, ook gekoppeld worden aan zijn/haar eigen domeinnaam. De kostprijs voor  eventuele registratie of huur van domeinnaam zijn niet inbegrepen.

Partner is zelf verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden, meer specifiek ook met betrekking tot de verhouding Partnerwebsite-Gebruiker, waaronder  de algemene voorwaarden, cookie policy, privacy policy disclaimer.

3.1.2    Agenda : 
De Agenda betreft een Online reservatiesysteem waarbij de diensten online geboekt kunnen worden op de Partnerwebsite door haar eigen Gebruikers.
De Gebruiker zal rechtstreeks aan Partner betalen. 
Deze module kan gekoppeld worden aan de rekening van partner via betaalprovider ‘mollie‘ om online betalingen voor de behandelingen van de Gebruikers te ontvangen. 
LSB is niet aansprakelijk mocht een Gebruiker niet komen opdagen. 

3.1.3    Last-Minutes: 
Partner kan last-minutes aanbieden op de Partnerwebsite. De betalingsmodaliteiten van de Partner ten aanzien van haar eigen Gebruikers zijn van toepassing. 

3.1.4    Deals op Partnerwebsite: 
Partner kan vrij promoties aanmaken en publiceren op zijn/haar Partnerwebsite voor zijn/haar eigen Gebruikers. De Partner staat er zelf voor in dat de betalingen van deze promoties rechtstreeks op Partner zijn/haar rekening worden overgeschreven door de Gebruiker, door gebruik te maken van betaalprovider Mollie. 
Partner kan ten allen tijde aanpassingen doen aan zijn/haar deal. 
Partner kan stockbeelden van LSB gebruiken of zijn eigen foto’s uploaden. 

3.1.5    Cadeaubonnen: 
Partner kan op de gepersonaliseerde partnerwebsite cadeaubonnen te koop aanbieden aan hun Gebruikers. De geldigheidsduur, betaling en versturen van deze Cadeaubonnen wordt intern geregeld tussen Partner en Gebruiker. 

Elke verkoop houdt een verkoop in tussen Partner en Gebruiker.
LSB kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Indien de koper LSB toch zou aanspreken ten gevolge van een verkoop, garandeert de Partner dat hij en hij alleen de integrale verantwoordelijkheid draagt en dat hij – zo nodig- tot integrale vrijwaring van LSB zal overgaan.

Partner is zelf verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden verbonden aan de webshop en de verkopen via de webshop, waaronder de algemene voorwaarden, cookie policy, privacy policy, disclaimer, etc.

3.1.6    Nieuwsbrief: 
Partner kan via deze module nieuwsbrieven versturen naar de klanten die daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit zal via mailchimp gebeuren.  De gebruikersvoorwaarden van Mailchimp zijn hier dan ook van toepassing. De Partner verklaart kennis te hebben van deze voorwaarden en deze onvoorwaardelijk te aanvaarden.

3.1.7    Webshop: 
Partner kan deze module gebruiken om producten online te verkopen. Deze webshop kan geïntegreerd worden in de Partnerwebsite of via een link in de eigen site. 

Elke verkoop via de webshop houdt een verkoop in tussen Partner en de koper. LSB kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Indien de koper LSB toch zou aanspreken ten gevolge van een verkoop, garandeert de Partner dat hij en hij alleen de integrale verantwoordelijkheid draagt en dat hij – zo nodig- tot integrale vrijwaring van LSB zal overgaan.

Partner is zelf verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden verbonden aan de webshop en de verkopen via de webshop, waaronder de algemene voorwaarden, cookie policy, privacy policy, disclaimer, etc.

3.1.8    Module Personeelsleden:
LSB voorziet een module ‘ Personeelsleden’ waarmee personeelsleden kunnen aangemaakt worden met elk hun afzonderlijk werkschema. 

3.1.9    Module Diensten:
LSB voorziet een module ‘Diensten’. In deze module kan Partner al zijn/haar diensten manueel invoeren of importeren. 
Bij het importeren van zowel diensten als categorieën ( bijvoorbeeld : categorie gelaatsverzorging, categorie manicure, etc.) kan men gebruik maken van de reeds voorziene beschrijvende teksten. Het importeren van de categorieën heeft als voordeel dat er afbeeldingen beschikbaar zijn om te gebruiken in vb. ‘Deals’ . Deze afbeeldingen mogen enkel gebruikt worden op de Partnerwebsite.

    3.1.11  Module workshops: 
In deze module kan partner workshops, groepslessen, evenementen online laten boeken op zijn/haar Partnerwebsite. Dit kan ofwel via de openingsuren, losse data of met specifieke tijdschema’s. Minimum en maximum aantal deelnemers kunnen ingesteld worden. 

3.1.10    Module reviews: 
Gebruikers van Partner kunnen op de Partnerwebsite reviews invullen. Het is aan de Partner om deze goed- of af te keuren. Alsook kan Partner een antwoord formuleren op een gegeven review.

    3.1.11  Module rapportage: 
In deze module kan Partner diverse rapporten opvragen zoals; werknemers, beste klanten, klantenevolutie, klanten kanalen, afspraken, verkochte deals, verkochte geschenkbonnen, facturen, omzet, top diensten top producten, dagontvangen, transacties. Gebruikers van Partner kunnen via de website een factuur aanvragen, welke hen onmiddellijk wordt doorgemaild. Partner kan zelf géén facturen aanmaken via het systeem. De verkregen rapporten zijn louter ter informatie en vervangen geen boekhoudprogramma of boekhouder. Uiteraard kunnen de rapporten afgegeven worden aan een gediplomeerd boekhouder die kan instaan voor de verwerking ervan. 


3.2    All-in-one softwarepakket via huur/koop

Bij het opteren van de all-in-one software heeft Partner de keuze tussen twee formules, namelijk :

-    Koop
-    Huur
De overige diensten, zoals vermeld in artikel 4 coaching en online marketing, vallen niet onder het all-in-one softwarepakket.
Bij het opteren van bovenvermelde systemen zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing :
    De huur van een all-in-one softwarepakket
    De koop van een all-in-one softwarepakket


4.    EXTRA DIENSTVERLENING: COACHING EN ONLINE MARKETING

•    4.1 Extra werkzaamheden: Partner kan de hulp inroepen van een LSB Coach voor het uitvoeren van praktische zaken zoals vb deals aanmaken en publiceren op Partnerwebsite, aanpassingen en/of toevoegen aan de Partnerdiensten. Deze extra werkzaamheden worden aangerekend aan 75€ / uur excl. Btw. LSB bezorgt Partner maandelijks een rapport van de gepresteerde uren. Partner kan betalen via domiciliëring 
•    4.2 Coaching & Marketing werkzaamheden: Partner kan de hulp inroepen van een LSB coach voor persoonlijke online coaching en/of om Marketing taken uit te voeren zoals: bespreken,  voorstellen en uitwerken van een (jaar)planning en/of marketingplanning, copywriting, contentcreatie voor op Partnerwebsite en/of voor op social media van partner, het inplannen van berichten op social media van de partner, emailmarketing zoals het opmaken en versturen van nieuwsbrieven via mailchimp voor de partner, online coaching aan de partner door een LSB coach. Deze extra werkzaamheden worden aangerekend aan 95€/uur excl btw.
•    4.3 IT-coaching en bijstand: Partner kan aan een LSB coach technische IT bijstand vragen voor diverse  software-en hardwareproblemen, email instellingen, netwerk en infrastructuurbeheer. De meeste zaken zullen online verholpen worden. Indien nodig kan men aan huis komen tegen extra KM vergoeding van 0,35€/km. LSB zal aan Partner eerst de kostprijs hiervoor bezorgen en pas na goedkeuring een definitieve afspraak vastleggen. Deze extra werkzaamheden worden aangerekend aan 95€/uur excl btw.
•    4.4 Branding werkzaamheden: Partner kan bij LSB grafische werken bestellen zoals opmaken huisstijlen, nieuwsbrief templates, logo’s, banners, drukwerk, … De prijzen zijn verkrijgbaar op eerste verzoek.
•    4.5 Online marketing: Partner kan aan een LSB coach opdracht geven voor uitvoerend werk zoals bespreken doelstellingen, instellen en opmaken van campagnes, opvolging, rapporteren en bespreken van de resultaten, … Deze werkzaamheden gebeuren aan 95€ excl btw/uur en met een minimum van 1uur per maand. De LSB coach zal een schatting opmaken van het aantal nodige uren adhv de opdracht. Enkel de gepresteerde tijd wordt in rekening gebracht, en maandelijks via een rapport bezorgd aan Partner. De factuur kan via domiciliëring betaald worden.
•    4.6.1 Marketing kanalen: Partner kan in samenspraak met de LSB coach kiezen voor het/de gepaste marketingkanaal (en) zoals Facebook, Instagram, Google, Youtube, LSB Magazine,  Tiktok, … De keuze hangt af van de gewenste resultaten en doelstellingen. 
•    4.6.2 Marketing budget: Partner kan het maandelijks marketingbudget zelf kiezen. LSB zal geen commissie rekenen op het uitgegeven marketingbudget. LSB zal al het mogelijke doen met het beschikbare budget om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen voor Partner. Maandelijks kan het budget geëvalueerd worden en/of on-hold gezet worden in periodes dat Partner dat wenst. Er is geen minimum of maximum termijn en aldus iedere maand gratis opzegbaar via email.  Het marketingbudget wordt steeds rond de 20ste van elke maand vooruit gefactureerd, dus telkens voor de maand die komt. LSB zal op vraag van Partner rapporten ivm uitgegeven marketingbudget bezorgen met een frequentie die Partner wenst. ( vb maandelijks, per kwartaal, …) In het geval dat reeds gefactureerd marketingbudget niet uitgegeven zou zijn ( om diverse praktische en/of technische redenen)  zal het marketingbudget toegevoegd worden aan de komende maand.  Partner kan marketingbudget betalen via domiciliëring.
•    4.7 Business Coaching: Partner kan beroep doen  op de diensten van consultant & business coach Laurens voor persoonlijke begeleiding  zoals bespreken doelstellingen, opmaken marketingplan, opmaken businessplan, motivatie,… De vergoeding hiervoor is vastgelegd op 350€/uur excl btw met een minimum van 1u per maand. 
•    4.8 Mail via one.com: betreft uitsluitend webmail en is ideaal voor de minder veeleisende mailgebruiker. Formules te kiezen op https://www.one.com/nl/email of in overleg met onze IT-coach. De kostprijs wordt jaarlijks doorgefactureerd. Activatie is gratis. De login gegevens worden per mail aan Partner bezorgd. Extra technische support zoals voor vb. het overzetten van de e-mails worden gerekend aan 95€/uur excl. btw. 
•    4.9 Mail via office365 licenties: E1 kost 80,40€/jaar, E3 kost 236,4€/jaar,E5 kost 412,80€/jaar. Details van deze licenties op aanvraag of via https://www.microsoft.com/nl-be/microsoft-365/compare-microsoft-365-enterprise-plans
Opstart doe het zelf: 0€. 
Opstart door LSB: éénmalige opstartkosten 85€ excl btw. Omvat: instellen van het office 365 portaal, koppelen domein, aanmaak 1 email adres, aanpassen paswoord beleid, instellen dns’sen. Aanmaak extra mail adres: 25€ excl. btw, mail migratie: doe het zelf of door LSB support aan 95€/uur excl btw. 

5.    HOEDANIGHEID VAN LSB 
LSB heeft geen rechtstreeks contact met de Gebruikers van de Partner. Het contact gebeurt steeds tussen Partner en Gebruiker via de Partnerwebsite. 
De diensten zelf worden niet geleverd door LSB, maar door de Partners en dit tegen de voorwaarden dewelke bepaald werden door de Partners. 
De tussenkomst van LSB schept aldus geen enkele relatie van ondergeschiktheid tussen LSB en Partner, laat staan dat er sprake kan zijn van enige relatie tussen LSB en de Gebruikers.  Zowel de Partner als de Gebruikers van Partner blijven onafhankelijk van LSB. 
6.    PRIJS-BETALING-WIJZIGING PRIJS

6.1    Betaling en facturatie

De kostprijs voor de diensten waarvan melding in artikel 3 worden opgesomd in de volgende bijzondere voorwaarden : 

    De huur van een all-in-one softwarepakket
    De koop van een all-in-one softwarepakket

De kostprijs voor de diensten waarvan melding in artikel 4 worden opgesomd in artikel 4.

Van zodra Partner beroep wenst te doen op de diensten waarvan melding in artikel 4, zal LSB hiervan een factuur opstellen. Bij wederkerend gebruik van deze diensten zal LSB maandelijks een factuur opstellen.

LSB zal de maandelijkse facturen aan Partner bezorgen tegen de 20ste van elke maand. Het bedrag van de maandelijkse vergoeding zal steeds voorafgaandelijk aan de maand waarin de prestaties door LSB geleverd moeten worden, gefactureerd worden aan de Partner. De betaling van deze maandelijkse vergoeding dient ook plaats te vinden voor aanvang van de maand waarvoor gefactureerd werd. 

Partner gaat uitdrukkelijk akkoord dat LSB de facturen per e-mail mag opsturen naar Partner.

Partner zal alle betalingen uitvoeren via domiciliëring op zijn/haar bank-of postchequerekening.
LSB zal deze maandelijkse vergoeding niet wijzigen. 

Elke factuur van LSB dient betaald te worden binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum. Daarna is Partner geacht in verzuim te zijn zonder dat een verdere aanmaning vereist is. 

Vanaf het moment dat een partij in verzuim is, is deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd op het totale bedrag a rato van 10 % per jaar. Indien de wettelijke intrest hoger zou zijn dan 10% per jaar dan is de wettelijke intrest verschuldigd op het totale bedrag. Bovenop de nalatigheidsintrest zal ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 25,00. 


6.2    Indexering prijzen 

LSB behoudt zich het recht voor om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen aan het nieuwe indexcijfer ( consumptieindex). Het toepassen van deze indexering gebeurt steeds op uitsluitend initiatief van LSB, die daartoe niet kan worden verplicht. De Partner heeft daartoe geen initiatiefrecht.

6.3    Laattijdige annulatie

Partner dient uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan een overeengekomen bijeenkomst met LSB te annuleren. 

Een bijeenkomst met LSB kan o.a. betrekking hebben op (niet limitatief) :
    het nemen van foto’s voor publicatie in de LSB magazine 
    het geven van uitleg van de modules
    het bieden van persoonlijke opleiding en begeleiding
Niet-tijdige annulatie zal een forfaitaire schadevergoeding opleveren lastens Partner, ter vergoeding van de voorbereidingen in hoofde van LSB, en dit ten bedrage van 150,00 EUR( forfait) per laattijdige annulatie van een overeengekomen bijeenkomst.

6.4    Imprevisie  - wijziging prijs door wijziging van de kostprijselementen

LSB behoudt zich het recht voor om de aangegeven prijs te wijzigen indien één of meer van de kostprijselementen wijzigen en in vergelijking met de overeengekomen prijs of tarief samen een verhoging van de kostprijs met zich meebrengen ten belope van minstens 30%.  
In dergelijk geval heeft LSB het recht om deze kostprijsstijging door te rekenen aan de Partner, op voorwaarde dat zij van haar intentie aan de klant kennis geeft binnen 60 dagen na de kennisname van de kostprijsverhoging. 
Indien de kostprijsverhoging samengesteld is uit meerdere kostprijselementen, geldt als startpunt van de kennisgevingstermijn de kennisname door LSB van de kostprijsstijging die samen met de andere gestegen kostprijselementen een stijging van meer dan 30% tot gevolg heeft. 
De prijsverhoging is van toepassing op de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst waarvoor de prijsaanpassing werd meegedeeld, en treed in werking na het verstrijken van de kennisgevingstermijn. Indien de Partner niet akkoord gaat met de meegedeelde prijsaanpassing overeenkomst dit artikel, heeft de klant het recht om binnen 30 dagen na de kennisgeving door LSB de overeenkomst schriftelijk op te zeggen conform artikel 9.1.

6.5    Opschorten prestaties
Het is elke Partij toegelaten om zijn verbintenissen op te schorten bij contractuele wanprestatie in hoofde van de andere partij en dit indien de in gebreke zijnde partij binnen de veertien dagen na aangetekende zending van de andere partij de contractuele wanprestatie niet rechtzet. 

Het opschorten van de verbintenis kan bijvoorbeeld ( niet limitatief) inhouden :

o    Betaling van de prijs opschorten
o    Levering van de Producten of Diensten opschorten

Bij een rechtmatige toepassing van het opschorten van de prestaties kan de in gebreke zijnde partij geen schadevergoeding vorderen.
6.6    Schuldvergelijking
Schuldvorderingen zijn, wat ook hun oorzaak is en ook zonder eventuele samenhang, onderling compenseerbaar. Deze compensatie vindt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling plaats in het geval van de opening van een insolventieprocedure, een beslag of enig ander geval van samenloop in hoofde van één van de Partijen.

7.    UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1.    Medewerkingsverplichtingen
Partijen erkennen dat het efficiënte verloop en resultaat van een dienstverlening inzake informatie- en communicatietechnologie in zeer belangrijke mate afhankelijk is van en correct een tijdige onderlinge samenwerking. Om een efficiënte en correcte uitvoering van de overeenkomst door LSB mogelijk te maken, zal Partner steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen bezorgen en alle verzochte medewerking verlenen. 
Indien de Partner voor de uitvoering van de overeenkomst nuttige of noodzakelijke gegevens, informatiedocumenten, hardware, software, materialen of aangestelde(n) niet, niet tijdig, niet volledig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikken van LSB stelt, of indien de Partner op enige andere wijze niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, heeft LSB het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. LSB heeft tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, één en ander onverminderd de andere mogelijkheden van LSB om haar rechten te vrijwaren.
Indien LSB op de locatie van de Partner werkzaamheden verricht, draagt Partner er kosteloos zorg voor dat LSB of diens aangestelde(n) kunnen beschikken over de nodige faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle vigerende arbeidsrechtelijke voorschriften. Indien er op de locatie van de Partner dwingende veiligheidsvoorschriften zouden gelden, zal Partner LSB hiervan voorafgaande en uitdrukkelijk op de hoogte stellen en aan LSB de toepasselijke veiligheidsvoorschriften meedelen.
7.2.    Middelenverbintenis(sen)

LSB is slechts gehouden tot een middelenverbintenis(sen), geen resultaatsverbintenis(sen).

7.3.    Specifieke voorwaarden verbonden aan het gebruik van de partnerwebsite :

7.3.1.    Uitsluitend gebruik van Partner en gevraagde wijzigingen

Op voorwaarde dat de toepasselijke Kosten worden betaald, kan de Partner de all-in-one software en de Partnerwebsite uitsluitend gebruiken om voor of namens zichzelf boekingen of partnerdiensten te verwerken.  

Mits betaling en op specifieke vraag van Partner kunnen aanpassingen aangebracht worden aan de software. Hiervoor zal LSB een offerte aan Partner bezorgen, dewelke moet worden goedgekeurd. Vervolgens zal een factuur uitgestuurd worden die moet worden voldaan. Pas na betaling van de factuur zal/zullen de aanpassing/aanpassingen uitgevoerd worden.

Technische ondersteuning door LSB verloopt primair via e-mail, via telefoon en/of via teamviewer.

7.3.2.    Externe leveranciers

De Partner begrijpt en aanvaardt onvoorwaardelijk dat:
a)    LSB gebruik maakt van externe leveranciers en hostingpartners voor de levering van de software, netwerken, opslag en aanverwante technologie die vereist is om de Partnerwebsite, all-in-one software, etc. uit te voeren
b)    LSB beheerstoegang heeft tot alle onderdelen van de all-in-one software. 
c)    De  Partnerwebsite werden mogelijk gemaakt door LSB ( “Powered by Lifestylebooking”) zodat deze LSB branding bevatten, waaronder logo’s, merken en afbeeldingen. 


7.3.3.    Verboden handelingen Partner 

De Partner mag niet;
a)    Het geheel of enig onderdeel van de All-in-one software of de Partnerwebsite reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren
b)    Toelaten dat een derde gebruik maakt van of toegang zoekt tot de All-in-one software  zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LSB.
c)    Ongevraagd e-mails, SMS of elke andere elektronische vormen van marketing versturen naar Gebruikers via de All-in-one software ; of
d)    Enige All-in-one software gegevens openbaren, verkopen of delen

7.3.4.    Garanties
LSB garandeert niet;
Dat de all-in-one software en/of de Partnerwebsite ononderbroken, tijdig, beveiligd of foutvrij zal zijn.
Dat de all-in-one software en/of de Partnerwebsite voldoet aan de specifieke eisen van de Partner, tenzij deze voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk werden doorgegeven door Partner aan LSB.
Dat alle informatie of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de All-in-one software en/of via de Partnerwebsite steeds nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
Dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door de Partner via  de all-in-one software, de Partnerwebsite, of via personeel van LSB, freelancers van LSB wordt gekocht of verkregen, aan de eisen of verwachtingen van de Partner voldoet, tenzij de Partner voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk de gewenste eisen of verwachtingen heeft doorgegeven aan LSB.
Dat eventuele fouten in de All-in-one software en/of de Partnerwebsite worden gecorrigeerd, tenzij deze het dagdagelijks gebruik van de All-in-one software en/of de Partnerwebsite door Partner verhinderen of belemmeren.
De Partner begrijpt uitdrukkelijk, en gaat er expliciet mee akkoord, dat LSB met betrekking tot het gebruik van de All-in-one software en/of de Partnerwebsite niet aansprakelijk is voor enige contractuele en/of buitencontractuele schade die door de Partner zou geleden worden, bestaande uit onder andere : verlies van inkomsten of winsten, verlies van contracten, verlies van goodwill, verlies van data of andere immateriële of indirecte verliezen, gevolgschade of eender welke schade en dit als gevolg van:
a.    Het gebruik van de All-in-one software en/of de Partnerwebsite door Partner of het onvermogen van Partner om de All-in-one software en/of de Partner Website te gebruiken;
b.    Onbevoegde toegang tot of wijziging van de gegevens van de Partner;
c.    Verklaringen of gedragingen van een derde op social media of op de All-in-one software en/of de Partnerwebsite; 
d.    Alle andere zaken met betrekking tot de All-in-one software en/of de Partnerwebsite;

7.3.5.    Vertrouwelijke informatie - verwittigingsplicht
LSB zal Partner een welkomst-mail sturen met uitnodiging tot instellen van een wachtwoord waarna Partner toegang heeft tot de All-in-one software, en/of de Partnerwebsite. 
De Partner zal de gegevens en het wachtwoord van dit gebruikersaccount vertrouwelijk houden en veilig bewaren. Deze gegevens zullen enkel geopenbaard worden door Partner ten aanzien van personen die noodzakelijk toegang moeten hebben tot de All-in-one software en/of de Partnerwebsite en die zich bewust zijn van de verplichtingen van de Partner om deze veilig te bewaren. 
De Partner zal LSB onmiddellijk verwittigen van elke verdachte veiligheidsbreuk of oneigenlijk gebruik, inclusief elk gebruik in strijd met deze Overeenkomst. 

Partner kan steeds zelf zijn wachtwoord wijzigen door bij het inloggen te klikken op ‘wachtwoord vergeten’, waarna een e-mail wordt ontvangen door Partner met instructies om een nieuw wachtwoord in te stellen. 

7.3.6.    Fotografiedienst – 
Indien Partner beroep doet op de fotografiedienst van LSB gelden volgende voorwaarden:
a)    Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de kwaliteit van de foto’s die genomen worden door de LSB Coach of LSB fotograaf. 

b)    Het is de verantwoordelijkheid van de Partner om : 
    ervoor te zorgen dat alle personen die gefotografeerd moeten worden aanwezig zijn op de afspraak met de Coach of Fotograaf;
    Ervoor te zorgen dat door hem/haar met de Coach of Fotograaf wordt overeen gekomen wat de doelstelling is van de te nemen foto’s;
    Ervoor te zorgen dat de genomen foto’s overeenstemmen met de meegedeelde doelstelling van de te nemen foto’s; 
    te beschikken over alle nodige toestemmingen van de personen die zullen worden gefotografeerd;
    te beschikken over de nodige toestemming van de gefotografeerde personen in verband met publicatie en verspreiding van deze foto’s.  

c)    De Partner mag de foto’s vrij gebruiken. 
d)    De Partner erkent hierbij en komt hierbij overeen dat de Foto’s worden gebruikt door Partner onder de vorm van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie die automatisch wordt beëindigd als de samenwerking tussen Partner en LSB wordt beëindigd.  
Partner heeft aldus geen intellectuele eigendomsrechten op de foto’s. Alle intellectuele eigendomsrechten op de foto’s behoren toe aan LSB zodat LSB de foto’s mag gebruiken, zelfs na het einde van de samenwerking tussen Partner en LSB. LSB mag deze foto’s aldus gebruiken in elk van haar advertentie-en/of marketingcampagnes, in haar online magazine, op de website, via gelijk welk ander distributiekanaal, op social media accounts en dit met het oog op gelijk welk doel waarvoor LSB het gebruik van de foto’s geschikt acht, ook al betreft het een ander doel dan waarvoor de foto’s genomen werden.


7.4.    Levering en leveringstermijnen
LSB zal het softwarepakket leveren binnen de 30 dagen nadat de set-upkost werd betaald.
De levering zal steeds gebeuren op de maatschappelijke zetel van LSB.
Alle door LSB meegedeelde of afgesproken tussentijdse of uiterste (oplever)data zijn louter indicatief, en maken aldus geen resultaatsverbintenis uit, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk zou zijn overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken datums een bindend en effectief karakter hebben. 
LSB is niet verantwoordelijk voor het niet halen van tussentijdse of uiterste (oplever)-datums wanneer dit het gevolg is van  :
•    hetzij oorzaken die buiten haar macht liggen en die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan
•    hetzij de omstandigheden omschreven in  artikel 6.5 
•    hetzij door toepassing van artikel 9.3
•    hetzij een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst die door Partijen werd overeengekomen.
Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal LSB samen met Partner tijdig overleggen om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken en de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. 
In alle gevallen – dus ook indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk effectieve opleverdatums zijn overeengekomen- is er pas voor het eerst sprake van een wanprestatie in hoofde van LSB ingevolge een overschrijding van opleverdata nadat de Partner LSB daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld en LSB de mogelijkheid tot remediëring heeft aangeboden binnen een termijn van 14 kalenderdagen. Deze ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, teneinde LSB toe te laten om alle gepaste en noodzakelijke maatregelen te nemen.
LSB behoudt zich alleszins het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. 
7.5.    Risico 
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van goederen, documenten, gegevens ( codes, wachtwoorden, documentatie etc.) of andere zaken die door LSB geleverd, vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op de Partner op het moment waarop deze worden geleverd conform artikel 7.4.
Het transport van goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de Partner, zelfs indien de vervoerder zou eisen dat er op vrachtbrieven of andere transportdocumenten wordt verklaard dat de schade voor rekening van LSB zou zijn. Dit geldt ook indien LSB de transportkost draagt.
De Partner draagt het risico van het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de door LSB geleverde goederen of diensten. De Partner zelf draagt zorg voor de juiste installatie, parametrisatie en ingebruikneming van de goederen of diensten, tenzij dienaangaande tussen Partijen andere afspraken zouden zijn gemaakt.
7.6.    Gebreken- 

Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties moeten schriftelijk aan LIFESTYLEBOOKING worden overgemaakt en dit binnen de veertien kalenderdagen na de geleverde prestaties. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden de geleverde prestaties beschouwd als definitief aanvaard. 

Klachten die betrekking hebben op zichtbare en/of verborgen gebreken dienen per aangetekend schrijven bezorgd te worden aan LSB en dit 

a)    binnen de 14 kalenderdagen in geval een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit na de (op)levering
b)    binnen de 14 kalenderdagen in geval van verborgen gebreken na de ontdekking van dit gebrek

Geen aansprakelijkheid kan worden weerhouden in hoofde van LSB voor zichtbare en verborgen gebreken indien bovenvermelde termijnen zijn verstreken zonder ontvangst van een aangetekend schrijven. De tijdige gegronde klachten van de Partner zullen aanleiding geven tot herstelling of de ( gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling, zonder dat LSB tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen of een gedeelte van de inhoud van de facturen moeten schriftelijk aan LIFESTYLEBOOKING worden overgemaakt binnen de veertien kalenderdagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, wordt de factuur definitief beschouwd als aanvaard, dit met inbegrip van alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen. 

De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van de factuur, en de in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen, geldt als aanvaarding van die factuur, de door LIFESTYLEBOOKING geleverde diensten en alle opgenomen bijzondere en algemene bedingen.

7.7.    Toegang tot de Partnerwebsite :

LSB stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot de Partnerwebsite 24u/24 en 7/7, en garandeert een beschikbaarheid van 97% op jaarbasis. Gelet op het technisch karakter en de noodzaak om onderhouds-of updatewerken uit te voeren, garandeert LSB geen ononderbroken werking. Storingen geven geen aanleiding  tot schadevergoeding.


7.8.    Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op de door LSB ontwikkelde of geleverde goederen en diensten, komen uitsluitend toe aan LSB, zijn licentiegevers of zijn leveranciers.

7.9.    Overdracht van rechten en verplichtingen
Het is de Partner niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien over te dragen aan een derde ( rechts)persoon, ook niet aan een verbonden onderneming overeenkomst art. 11 W. Venn.
LSB kan zijn betalingsvorderingen overdragen aan een derde. Desgevallend is artikel 1690 Oud B.W. van toepassing.
8.    OMTRENT DE GELEVERDE PRODUCTEN

8.1.    Eigendomsvoorbehoud-
Alle geleverde producten blijven eigendom van LSB zodat de Partner er niet mag over beschikken, noch door verkoop, uitlening, verpanding of op gelijk welke andere wijze. De Partner verbindt zich ertoe LSB onmiddellijk in te lichten in geval een derde rechten doet gelden op het softwarepakket.
Dit eigendomsvoorbehoud geldt eveneens indien het softwarepakket reeds door Partner werd geïntegreerd of verwerkt met andere zaken, al dan niet toebehorend aan de Partner.
9.    BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1.    Opzeg   

Deze Overeenkomst aangaande bijkomende dienstverlening, waarvan melding in artikel 4, heeft een onbepaalde duurtijd en kan maandelijks door beide partijen kosteloos opgezegd worden mits schrijven per post, gericht aan de maatschappelijke zetel, of email naar  boekhouding@lifestylebooking.be en mits naleving van een opzegtermijn van één (1) maand. 

9.2.    Ontbinding door ernstige wanprestatie

Deze Overeenkomst kan bij aangetekend schrijven zonder opzegtermijn en zonder enige vergoeding onmiddellijk worden beëindigd in één van volgende gevallen : 

a)    Door de niet in gebreke gebleven Partij in geval van ernstige contractuele wanprestatie waaraan de door de in gebreke gebleven Partij niet op afdoende wijze werd verholpen binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat zij door de andere Partij daartoe aangetekend schriftelijk in gebreke werd gesteld.

Wordt. o.a. als een ernstige wanprestatie beschouwd :

    Wanbetaling in hoofde van Partner ten aanzien van LSB
    niet-conforme uitvoering van diensten door Partner ten aanzien van LSB
    niet-conforme uitvoering van diensten door LSB ten aanzien van Partner

b)    Door elke Partij, in geval de andere Partij betrokken raakt in een procedure tot ontbinding, faillissement of vereffening of wanneer een Partij onvermogend wordt of afstand doet van alle of een belangrijk deel van haar activa.
Ongeacht de wijze van ontbinding van de overeenkomst, zij het gerechtelijk of buitengerechtelijk, kunnen de gevolgen van de ontbinding tussen Partijen uitsluitend uitwerking hebben naar de toekomst toe, en blijven de reeds uitgevoerde verbintenissen in hoofde van Partijen onverkort bestaan ( ontbinding ex nunc). 
Bedragen die LSB voor de ontbinding reeds heeft gefactureerd in verband met reeds uitgevoerde en geleverde Producten blijven onverminderd verschuldigd en worden ingevolge de ontbinding onmiddellijk opeisbaar. 
Indien de Partner de overeenkomst zonder geldige reden heeft ontbonden, heeft LSB recht op een schadevergoeding van 60% van de totale vergoeding voor die overeenkomst, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te begroten en terug te vorderen.
Dit artikel laat onverlet de mogelijkheid om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst na te streven lastens de nalatige Partij.
9.3.    Overmacht

Geen van de Partijen is gehouden tot uitvoering van haar verplichting, met inbegrip van garantieverplichtingen die overeengekomen zouden zijn, indien die Partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, waaronder inbegrepen (niet limitatief) : natuurrampen; overmacht in hoofde van de toeleverancier van LSB; het niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen van de toeleveranciers van LSB waarop LSB ingevolge uitdrukkelijk verzoek van een Partner beroep op doet; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarop LSB beroep doet op uitdrukkelijk verzoek van Partner; overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoring; storing van internet; storing van telecommunicatiefaciliteiten; oorlog en ernstige politieke onrust; werkbezetting en staking; algemene vervoersproblemen die de onbeschikbaarheid van één of meer specifieke aangestelde(n) van LSB hebben teweeg gebracht.

Inden een overmachtssituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft elke Partij het recht om de overeenkomst te beëindigen. Prestaties die door LSB reeds aan de Partner werden geleverd, zullen in verhouding worden gefactureerd aan de Partner. Voor het overige zullen Partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn.


10.    VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – LIFESTYLEBOOKING als loutere verwerker van de persoonsgegevens

10.1.    Voorwerp en doeleinde van de verwerking

De diensten die het voorwerp uitmaken van onderhavige overeenkomst betreft dienstverlening onder de vorm van “Software as a Service”. LSB biedt bepaalde softwaretoepassingen online aan (agendasysteem, boekingsplatform via de Partnerwebsite, website-interfaces, webshops, etc.) dewelke zij beheert, en worden aangeleverd aan de Partners. LSB staat louter in voor het beheer van haar softwaretoepassingen en haar Partnerwebsite, dewelke op verzoek van de Partner wordt aangeleverd. 
Via deze softwaretoepassingen van LSB (onlineagendasysteem, managementsysteem, webshop, etc.) en de Partnerwebsite zullen ook persoonsgegevens (o.a. van de Gebruikers, maar ook van de Partners zelf) worden verwerkt. De door LSB verwerkte (Persoons)gegevens worden aangeleverd door de Partner, hetzij door de klanten van de Partner.
LSB en al wie onder haar verantwoordelijkheid of gezag handelt en toegang heeft tot de Persoonsgegevens, zal de aangeleverde persoonsgegevens verwerken voor de volledige duurtijd van huidige Overeenkomst, dit uitsluitend volgens de instructies van de Partner, en conform de toepasselijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Partijen erkennen uitdrukkelijk dat: 
(i)    de Partner wordt beschouwd als de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens in de zin van de AVG, en dat wordt beschouwd als de verwerker van de Persoonsgegevens in de zin van de AVG. De Partner bepaalt het doel en de middelen van de verwerkingsactiviteit.
(ii)    de Partner zal voldoen aan zijn verplichtingen als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking onder de AVG en LSB zal voldoen aan zijn verplichtingen als een Verwerker en zal daarbij de instructies van de Partner volgen. 
De Partner instrueert LSB en LSB komt overeen om de Persoonsgegevens te verwerken om de Diensten te leveren zoals uiteengezet in deze overeenkomst. Indien een wettelijke bepaling LSB tot verwerking verplicht, kan LSB afwijken van de instructies van de Klant. In dat geval zal LSB de Klant voorafgaand aan de verwerking in kennis stellen van dat wettelijk voorschrift, tenzij de wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
De Partner behoudt als verwerkingsverantwoordelijke de verantwoordelijkheid over het doel, de middelen, de rechtsgronden en de inhoud van de Verwerking. LSB heeft geen beslissingsbevoegdheid over het gebruik van de door de Klant aangeleverde Persoonsgegevens, de bewaartermijn, en de gebeurlijke doorgifte aan Derden. 
10.2.    Duur van de verwerking

De duurtijd van de verwerking is gelijk aan de duur van de door LSB van de Partner ontvangen opdracht, zoals bepaald in het Contract.

10.3.    Vertrouwelijkheid van de verwerking

LSB zal ervoor zorgdragen dat alle personen die zij machtigt om Persoonsgegevens te verwerken onderworpen zijn aan een geheimhoudingsplicht (of dit nu een contractuele verplichting of een wettelijke plicht is); en dat deze personen Persoonsgegevens alleen verwerken overeenkomstig de bepalingen van de AVG en deze van huidige Overeenkomst .

10.4.    Rechten van de Gebruikers

LSB zal middels passende technische en organisatorische maatregelen – voor zoveel als mogelijk en rekening houdende met de stand van de techniek – bijstand verlenen aan de Partner bij het vervullen van haar plicht om verzoeken van Gebruikers te beantwoorden m.b.t. de uitoefening van in de AVG vastgestelde rechten.  
Concreet zal LSB op eerste verzoek van de Partner, aan de Partner schriftelijk alle informatie verstrekken die de Partner nodig mocht hebben om te voldoen aan diens verplichtingen uit hoofde van de AVG, zonder redelijke vertraging uitvoeren, d.i. binnen een zodanige termijn dat de Partner niet in overtreding is met de AVG.
Gezien de input van de persoonsgegevens in de softwaretoepassingen door de Partner of de Gebruiker zelf wordt uitgevoerd, kan de Partner middels het programma in eerste instantie zelf de opgeslagen Persoonsgegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen, of afschermen. LSB staat als verwerker enkel in voor de “hosting” van de Partnerwebsite en de softwaretoepassingen, maar zal de Partner uiteraard technisch bijstaan bij problemen.

Verder zal LSB de Partner redelijke hulp bieden om de Partner in staat te stellen te reageren op: 
(a)    elk verzoek met betrekking tot Persoonlijke Klantgegevens van een betrokkene om zijn rechten uit hoofde van de gegevensbeschermingswetgeving uit te oefenen;
(b)     enige andere correspondentie, vraag of klacht ontvangen van een betrokkene of toezichthouder in verband met de verwerking van Persoonsgegevens door LSB. 

Bij het verlenen van hulp op grond van dit artikel zal LSB de inhoud van Persoonsgegevens niet inzien om informatie te identificeren die is onderworpen aan specifieke wettelijke vereisten. Indien een dergelijk verzoek, correspondentie, vraag of klacht rechtstreeks aan LSB wordt gericht, zal LSB de persoon die het verzoek doet, adviseren zijn verzoek bij de Partner in te dienen en is de Partner verantwoordelijk voor de reactie op een dergelijk verzoek. LSB zal in voorkomend geval de Partner informeren omtrent het verzoek of klacht.
10.5.    Beveiliging van de gegevens – datalek

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, zal LSB een op het risico afgestemd beveiligingsniveau waarborgen en hiertoe de passende technische en organisatorische maatregelen nemen, dit overeenkomstig artikel 32 AVG.
Deze door LSB te nemen maatregelen kunnen onder meer de volgende betreffen:
(a)    De pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
(b)    Het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
(c)    Het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid en de toegang van de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
(d)    Een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen van de verwerking.

Bij haar dienstverlening waarborgt LSB de naleving van de voor haar toepasselijke bepalingen van de AVG (verplichtingen als “Verwerker”), in het bijzonder de verplichtingen uit hoofde van artikel 28 AVG.

LSB zal zich inspannen om een passend beveiligingsniveau te bewerkstelligen, doch kan niet garanderen dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. 

LSB zal de Partner informeren over elk datalek zonder redelijke vertraging, dit binnen zodanige termijn dat de Partner niet in overtreding is met de AVG.  Als Datalek wordt beschouwd elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (bvb. Gegevenscrash, cyberaanvallen, etc.). 
De kennisgeving van een datalek aan de Partner zal per email gebeuren. Het emailbericht kan in spoedeisende gevallen worden voorafgegaan door een telefonisch bericht aan de Klant.
LSB zal redelijke stappen ondernemen om de gevolgen van datalekken te verhelpen of te verminderen. 

Alle kosten die samenhangen met het afhandelen van een Datalek zijn voor rekening van de Partner wanneer het Datalek zich voordoet als de Partner zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, hetzij de AVG niet nakomt of de geautoriseerde gebruikers van de Partner de gebruiksvoorwaarden van LSB niet naleven.

De Partner is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving inzake het melden van incidenten met betrekking tot Persoonsgegevens en het voldoen aan kennisgevingsverplichtingen jegens derden (Gebruikers) met betrekking tot Datalekken. 

Een gebeurlijke kennisgeving door LSB van of reactie op een Datalek onder dit artikel zal niet worden opgevat als erkenning door LSB van enige fout of aansprakelijkheid met betrekking tot dat Beveiligingsincident.

De melding van het beveiligingsincident aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en (eventueel) Betrokkenen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de Partner.
10.6.    Subverwerkers
Bij huidige overeenkomst verleent de Partner LSB uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van de door de Partner aangeleverde Persoonsgegevens, alsook tot de doorgifte van deze gegevens aan eventueel door LSB aangestelde subverwerkers, IT-Dienstverleners, gelieerde ondernemingen, alsook tot de opslag van deze gegevens op servers of in Cloudtoepassingen. Deze doorgifte is absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Partner kan zich echter slechts verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend omwille van specifieke, bijzondere redenen zoals voorzien in artikel 6.1 (e) of (f) AVG, hetzij in geval van het gebruik voor profilering en marketingdoeleinden. 


10.7.    Beëindiging van de verwerking

Na afloop van het contract zal LSB, naargelang de keuze van de Partner:
(a)    Hetzij alle door de Klant aangeleverde persoonsgegevens wissen;
(b)    Hetzij alle aangeleverde persoonsgegevens aan de Klant terugbezorgen; 
(c)    en/of alle bestaande kopieën verwijderen;

LSB zal evenwel niet overgaan tot vernietiging van de gegevens indien zij uit hoofde van een wettelijke verplichting of (beroeps)regelgeving gehouden is om de gegevens verder bij te houden. In voorkomend geval zal LSB de Partner hiervan in kennis stellen. De kosten voor de vernietiging, het overdragen of verzamelen van de persoonsgegevens is voor rekening van de Partner. 
11.    GESCHILLEN

11.1.    Vorderingen 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij de eventuele vorderingen die voortvloeien uit een tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van het recht op ontbinding, slechts kunnen uitoefenen nadat de ene Partij de andere Partij aangetekend in gebreke heeft gesteld. 

De ingebrekestelling moet door de ene Partij op gemotiveerde en gedetailleerde aan de andere Partij de geviseerde wanprestatie(s) omschrijven alsook moet de ingebrekestelling een laatste respijttermijn toekennen van minstens 14 dagen. 

De desbetreffende vordering in rechte komt definitief te vervallen indien door de eisende Partij niet aan de verplichtingen uit dit artikel werd voldaan. 

11.2.    Vrijwaring

De Partner zal LSB vrijwaren voor alle aanspraken van derden als gevolg van inbreuken door de Partner op (intellectuele eigendoms)rechten.

11.3.    Aansprakelijkheid

Onder ‘directe schade’ wordt begrepen alle bedragen die aan LSB werden betaald voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Onder ‘indirecte schade’ wordt begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is : elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen en/of automatisering, personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderdingen van afnemers van Partner, materialen of programmatuur van derden, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel, verlies van een kans, enz. 

De totale aansprakelijkheid van LSB voor directe schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming is beperkt tot het totaal van de vergoedingen ( excl. BTW) van het afgelopen jaar.  

De aansprakelijkheid van LSB voor indirecte schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming wordt uitdrukkelijk uitgesloten, alsook de aansprakelijkheid van LSB wegens beschadiging of verlies van gegevens of documenten.

Sowieso zal de schadevergoeding waartoe LIFESTYLEBOOKING eventueel gehouden zou kunnen zijn ten aanzien van de contractspartij en/of derden, zal bijgevolg nooit hoger zijn dan de dekking verleend krachtens de BA verzekering in het kader van de polis Beroepsaansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van LSB ingevolge een garantiegeval in de gevallen van artikel 7.6, is beperkt tot de vervanging of het herstel van het goed in kwestie zonder dat enige aanvullende schadevergoeding door LSB is verschuldigd.

•    Partner aanvaardt tevens : 
    Om alle wetten na te leven o.a. i.v.m. e-commerce, consumentenbescherming, privacy, eerlijke handelsgebruiken, etc..;
    Om over voldoende vergunningen/verzekeringen te beschikken of de nodige aanmeldingen/registraties te hebben gedaan en LSB hierover op eerste verzoek inzage te geven, 
    Om haar verplichtingen t.a.v. LSB en t.a.v. haar eigen Gebruikers op een kwalitatieve wijze na te komen; en
    Dat LSB het recht zal hebben om teksten, logo’s foto’s en materialen te weigeren als LSB meent dat deze inbreuk maken op de wetgeving of rechten van derden. 

•    Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van Partner : 
    Om te zorgen dat aangeleverde teksten, logos, foto’s en materialen geen inbreuk maken op rechten van derden. 
    Om LSB integraal schadeloos te stellen bij claims van derden i.v.m. inbreuken op auteursrecht, portretrecht, merkenrecht, etc. m.b.t. door Partner aangeleverde materialen. 
    Om correcte informatie aan LSB te geven i.v.m. prijzen, kortingen, beschikbaarheid, beschrijvende informatie en foto’s ( aangeboden diensten moeten overeenkomen met beschrijvingen), belastingen, reserveringsvoorwaarden, bevestiging, annulering, retour, no-show, kosten, enz. Partner is exclusief aansprakelijk bij betwistingen, fouten of onduidelijkheid i.v.m. prijzen, kosten, beschikbaarheid, beschrijvende informatie en foto’s, voorwaarden, enz. 

•    Partner is exclusief aansprakelijk  : 
    bij annulering van promoties, of reservaties, bij kwaliteitsproblemen of non-conformiteit, bij wijzigingen en overmacht. LSB is niet aansprakelijk als informatie of aanbiedingen van Partner niet correct zijn of als Partner een aanbod of korting niet correct of tijdig activeert, of als Partner een aanbod of korting niet toekent. 
    als uitvoeringen of reservaties ongeldig of gebrekkig zijn. LSB kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid dragen.
    Bij inbreuken op deze Overeenkomst, bij inbreuken op de wet die van toepassing zijn op Partner en/of inbreuken op de rechten van LSB, Gebruikers en/of derden. LSB kan aldus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele contractuele en/of buitencontractuele wanprestaties van de Partner. Partner zal LSB integraal schadeloos stellen bij aanspraken van Gebruikers en/of derden ten gevolge van contractuele en/of buitencontractuele wanprestatie(s) van Partner.

•    LSB is niet aansprakelijk  :  
    voor verlies of vernietiging van communicatie of inhoud gepubliceerd of verzonden via de Partnerwebsite.
    voor schade als een reservatie niet doorgaat of als de Partnerwebsite onbeschikbaar zou zijn. 
    bij oplichting, bedrog, hacking, inbraak in communicatiesystemen, enz. 
    voor niet-nakoming door Partner van zijn verplichtingen t.a.v. haar eigen gebruikers of voor onrechtmatige daad, fout, nalatigheid, of vergissingen van Partner, en in het algemeen voor conflicten tussen Partner en haar eigen Gebruikers. 
    bij verlies/diefstal van bonnen, cadeaubonnen, codes, tickets, reserveringsbewijzen of bij ongevallen of diefstal n.a.v. een dienst aangeboden door Partner. 

11.4.    Volledige overeenkomst

De overeenkomst, bestaande uit de bijzondere voorwaarden, algemene voorwaarden en eventuele factuurvoorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen, en hun respectievelijke vertegenwoordigers, betreffende de diensten en/of producten die door LSB worden geleverd aan Partner. Deze Overeenkomst vervangt elke voorafgaande schriftelijke of mondelinge afsprak. 

11.5.    Toepasselijk recht, rechtsmacht en bevoegdheid
De overeenkomst tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het V.N.-verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
De Belgische hoven en rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht om kennis te nemen van elk geschil tussen Partijen m.b.t. het ontstaan, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van de overeenkomst. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd.